بیش‌متنیتِ ژنتی به‌مثابۀ رویکردی در خوانش متون تصویری (مطالعۀ موردی: لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه هنر اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و لاتین، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

خوانش متن لایه‌های متکثر معانی آن را آشکار می‌کند و مخاطب را از معانی ضمنی و پنهان متن آگاه می‌سازد. به این منظور در ‌صد سال گذشته رهیافت‌های مختلف خوانش متون نظریه‌پردازی شده است؛ از خوانش شکل‌گرایانه در اوایل قرن بیستم گرفته تا تاریخ‌گرایی نوین در سال‌های پایانی آن. خاستگاه اغلب این نظریه‌ها نظام نشانه‌ای کلامی است، اما منتقدان هنری اغلب از آنها به‌مثابة رویکردی در خوانش متون تصویری بهره برده‌اند. مسئلة اصلی نوشتار حاضر تبیین فرایند اجرایی کاربست بیش‌متنیت در خوانش متون تصویری است؛ نظریه‌ای که در اصل خاستگاهی کلامی دارد که به منظور خوانش متون تصویری به کار برده می‌شود. برای پاسخ به این پرسش که متنی تصویری چگونه با بیش‌متنیت خوانش می شود، لوگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیکرة مطالعاتی و بیش‌متنیت به‌عنوان رهیافت خوانش انتخاب شد. در این رهیافت از طریق پیگیری‌ روابط درهم‌تنیدة شبکه‌های متنی، دلالت‌مندی‌های متن آشکار می‌شود و لایه‌های مختلف معانیِ ضمنی تشریح می‌شود. نتایج نوشتار نشان داد بیش‌متنیت یکی از رهیافت‌های کاربردی در خوانش متون تصویری است و در این راستا الگویی شش‌مرحله‌ای ارائه شد. مقالة حاضر به روش توصیفی  -  تحلیلی انجام یافته و داده‌های آن با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مقالات علمی جمع‌آوری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genette's Hypertextuality as an approach in visual texts reading (Case study: the logo of Islamic Republic of Iran Airline)

نویسندگان [English]

  • Hessam Hassanzadeh 1
  • Bahman Namvar Motlagh 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Art, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of French and Latin Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Texts reading reveals their multiple meaning layers and informs audience from the connotation of the text. For this purpose, in the last hundred years, different text reading approaches have been developed; from formalist reading in early twentieth century to new historicism in its late years. The origin of most of these theories is verbal semiotic system, but art critics have used them as an approach to read visual texts. The main issue of the present article is to explain the implementation process of hypertextuality reading visual texts; a theory which has verbal origin and is used to read visual texts. To answer the question of how a visual text is read by hypertextuality, the logo of Islamic Republic of Iran Airline was chosen as study body and hypertextuality as reading approach. In this approach, by following the intertwined relations of text networks, the meanings of the text are revealed and different layers of implicit meanings are explained. Gerard Genette is from the generation of intertextual reformers; a theory previously proposed by Julia Kristeva. According to intertextuality there is no text without hypotext; so every text is in fact a combination of different texts. Genette theory in intertextuality is known as transtextuality. Genette describes transtextuality as all that sets the text in a relationship whether obvious or concealed, with other texts. Transtextuality include a varieties types of text relationships: Intertextuality, Paratextuality, Metatextuality, Architextuality and Hypertextuality.
Intertextuality is as a relationship of copresence between two texts or among several texts. As said in this kind of text relationship, copresence is the main condition of intertextuality. It means in this text relationship some elements from text A will be in text B, but this copresence is not basic but partial.
A tittle, a subtitle, intertitles, prefaces, postfaces, notices, forewords and etc. are Paratext. In this type of relationship, in fact, the paratexts contains the main text and help to produce new meaning in texts. For instance the title of a book is its paratext. 
Metatextuality is the relationship most often labeled commentary. There is two types of metatextuality: to criticize and interpret. In first one the text is criticized but in second one the text only interpreted and will be explained as we see about holy texts.
By Architextuality Genette means the entire set of general or transcendent categories types of discourse, modes of enunciation, literary geners from which emerges each singular text. Although architextuality itself is not a text, it contains many texts. For instance Dada is an architextuality that contains all art works which they are made in Dada style.
The focus of the present article is on the fifth type of text relations was proposed by Genette. He calls it Hypertextuality. In this approach, the transcendence of the text is a derivation of hypotext. Genette in Palimpsests: Literature in Second Degree explains in detail about this type of relationship and its different types. His examples in this book are often selected from the written text while in this article it is explained using a text body. As usual theorists often propose the basic concepts of a theory, and it is the critics who must derive the implementation process of the theory from the basic concepts. In this paper, a six-step process for reading visual texts based on Genette hypertextuality is suggested as follows:
- Investigating the hypertextual relations of the study body: At this stage, the hypertextual relationship of the study body is examined. If the hypertextuality relationship of the study bodies is confirmed, we will enter the next stage.
- Study body analysis: At this stage, the study body is analysed into its constituent elements.
-  Description of hypertextual relationships: In this step, according to Genette’s hypertextuality the relationships of study bodies are described.
- Explain meaning significations: At this stage, the meaning significations of study body are explained by following intertextual and hypertextual relationships.
- Technical tips: At this stage, regardless of the hypertextual theory and also based on the cognition that the hypertextual reading has provided to the critic, points should be made about the visual text.
- Conclusion: In this step, the contents of the previous steps are summarized with general statements.
This article is descriptive-analytical in terms of method that its data were gathered by documentary method. The results of the article showed that hypertextuality is one of the practical approaches in reading visual texts and in this regard, a six-step process was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intertextual Semiotics
  • Transtextuality
  • Hypertextuality
  • Gerard Genette
  • Logo of Islamic Republic of Iran Airline
فهرست منابع فارسی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلن، گراهام (1397)، بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، چ. 6، تهران: نشر مرکز. 
احمدی، بابک (1388)، از نشانه‌های تصویری تا متن (به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری)، چ. 9، تهران: نشر مرکز.
انوری، حسن (1383)، فرهنگ روز سخن، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن. 
پاینده، حسین (1397)، نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای، ج. 1، چ. 1، تهران: سمت.
توحیدالمفضّل؛ (بی‌تا)، مفضّل بن عمر جعفر، قم: مکتب‌الدواری. 
جابز، گرترود (1370)، سمبل‌ها، کتاب اول: جانوران، ترجمه محمدرضا بقاپور، چاپ اول، تهران: ناشر: مترجم. 
جرّ، خلیل (1377)، فرهنگ لاروس، ترجمهی حمید طبیبیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
حافظ، شمس‌الدین محمد (1383)، دیوان، براساس نسخه‌ی محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: انتشارات آسیم.
شاپورشهبازی، علیرضا (1389)، راهنمای مستند تخت جمشید، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی.
شفق، اسماعیل؛ زارعی، جمیله (1391)، جستاری پیرامون همای، فصلنامه‌ی علمی   -   پژوهشی متن‌شناسی ادبی، دوره جدید، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار؛ صص 57-72.
شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1384)، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایلی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات جیحون.
صحیفة‌الامام‌الرضا (ع) (203 ه.ق)، تحقیق محمدمهدی نجف، کنگره‌ی جهانی امام رضا (ع)، مشهد: 6 140 ه.ق.
فضائلی، حبیب‌الله (1392)، تعلیم خط، چاپ دوازدهم، تهران: سروش.
کنگرانی، منیژه؛ نامور مطلق، بهمن (1390)، شیرین در گفتمان اسطوره‌ای معاصر و بازنمود آن در هنرهای نمایشی، نشریه‌ی هنرهای زیبا   -   هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 43، بهار و تابستان؛ صص 15-22.
گیرشمن، رومن (1370)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمه‌ی بهرام فره‌وشی، چاپ دوم، تهران: چاپخانه‌ی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مبینی، مهتاب؛ دادور، ابوالقاسم (1390)، ستون، نماد قدرت در معماری هخامنشی، فصلنامه‌ی علمی   -   پژوهشی نگره، شماره 19، پاییز؛ صص 80-94.
محمدپناه، بهنام (1385)، کهن‌دیار، جلد اول، تهران: انتشارات سبزان.
مکاریک، ایرنا ریما (1385)، دانشنامۀ نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، چ. 2، تهران: آگه. 
مولوی، جلال‌الدین (1363)،  کلیات شمس، با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان
فروزانفر، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
نامور مطلق، بهمن (1394)، درآمدی بر بینامتنیت، ویراست 2، تهران: سخن.
نامور مطلق، بهمن (1395)، بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: سخن.
نعمت‌اللّه ولی، نعمت‌اللّه بن عبداللّه (بی‌تا)، دیوان، با مقدمه‌ سعید نفیسی، بی‌جا.
هاچن، لیندا (1396)، نظریه‌ای در باب اقتباس، ترجمۀ مهسا خداکرمی، چ. 1، تهران: نشر مرکز. 
فهرست منابع لاتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bauman, Richard.   (2004), A World of Others’ Words: Cross- Cultural Perspectives on Intertextuality, Blackwell Publishing,  USA.
Cintra Torres, Eduardo (2015), The Intertextuality of Works of Art in Advertising, Advertising & Society Review, Volume 16, Issue 3.
Feldman, E. B. (1973), The Teacher as a Model Critic, Journal of Aesthetic Education, 7(1), pp: 50-57.
Genette, Gerard (1997), Palimpsests: Literature in Second Degree, Translated by: Channa Newman and Calude Doubinsky. University of Nebraska Press. Lincoln.
Rapaport, Herman (2011), “The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods”, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
Van Zoonen, L. (2017), Intertextuality, In Rössler, P., Hoffner, C. and L. van Zoonen. (eds). The International Encyclopedia of Media Effects, Wiley-Blackwell [DOI: 10.1002/9781118783764].
فهرست منابع الکترونیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
URL1: https://www.alternativeairlines.com/iran-air, access date: 29/4/2021.##
URL2: https:// 1000logos.net/ lufthansa-logo/ access date: 2/5/2021.##