دگردیسی عناصر سنتی ژاپنی منتخب موجود در انیمه افسانه پرنسس کاگویا در چارچوب الزامات تصویری مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدنقاشی، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

انیمه های ژاپنی از جمله آثاری هستندکه علاوه بر مخاطب داخلی، مخاطبان بسیاری با گروه های سنی مختلف از ملیت های متفاوت دارند، این دسته آثار به واسطه  ی حضور عنصر تصویر در خود، بخصوص انیمه هایی همچون افسانه پرنسس کاگویا که مضامین سنتی، افسانه ای و فولکلور دارند، در مراحل ساخت آن ها از پیش متن های سنتی بهره گرفته شده و این پیش متن ها مطابق با  نوع سلیقه مخاطبان امروزی بواسطه کارگردان دستخوش تغییر و در نهایت بروزرسانی می شوند، از این جهت مقصود از نگارش مقاله حاضر بررسی عناصر تصویری منتخب و سنتی ژاپنی موجود در انیمه افسانه پرنسس کاگویا است که در راستای ارائه به مخاطبان امروزی دچار تغییراتی شده و به دنیای مدرن تصاویر انیمه راه یافته اند. نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخ برای این پرسش است که، در انیمه افسانه پرنسس کاگویا چگونه عناصر و مفاهیم سنتی ژاپنی منتخب در قالب تصاویر مدرن شکل گرفته و در انیمه مورد نظر گنجانده شده اند؟ این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و براساس مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است. نتیجه ی نهایی پژوهش حاضر بیانگر، به کارگیری پیش متن های سنتی منتخب در تولید انیمه افسانه پرنسس کاگویا توسط کارگردان آن یعنی ایسائوتاکاهاتا است که در برگیرنده نوع پوشش و آرایش، شخصیت، سبک زندگی و آیین است که ریشه در فرهنگ، سنت و زادگاه او دارد و هم چنین بهره گیری از این پیش متن ها نیز گویای اقتباس از داده های سنتی ازجمله تصویرسازی   و نقاشی ها از نوع صریح و ضمنیِ آن است، همان گونه که ژرار ژنت در نظریه بینامتنیت خود اذعان می دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Selected Traditional Elements of Japan in Anime of Princess Kaguya In the context of modern visual requirements

نویسندگان [English]

  • Hasan Shokri 1
  • Amir abbas Mohammadi rad 2
1 Master of Painting, Department of Painting, Faculty of Art, Art University of Isfahan. Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Art University of Isfahan, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

To keep their tradition alive, the people of Japan promote it popularly that In addition to the domestic audience, there are many audiences around the world from any age group. Anime covers a variety of subjects including science-fiction, romance, legend, and myth. Like the Tale of Princess Kaguya anime by Japanese director Isao Takahata, based on the Japanese ancient legend of the bamboo cutter. Legends include features that can be displayed through anime. In other words, the elements present in the legends are an effective tool for creating an anime. But to present and convey the concepts contained in the myths in different eras with today's audience, some elements will be transformed or changed. Based on the available tools, it can be said that animes with traditional themes become a part of cultural heritage and oral literature in the long run because to depict them, pictures are used that induce the presence of some traditional and indigenous elements."One way to convey such concepts through traditional elements to the audience is to use intertextual relations relying on traditional text to be used more intelligently, relying on such relations, the extent and type of presence and impact of the text in the present text can be more easily understood that which of the following is explicit or explicit, implicit and ironic". One of the tasks of an anime maker in producing animes with traditional and cultural content is to update some traditional elements for modern audiences, that in the field in question, all these interactions are performed on related pictures. Therefore, the purpose of writing this article is to examine some of the selected visual and Japanese traditional elements in the anime of Princess Kaguya that have changed and they found their way into the modern world of anime pictures. And also the question that this research tries to answer is as follows: In the Princess Kaguya anime, how are some Japanese traditional elements and concepts incorporated into the anime in the form of modern pictures? This research is of descriptive-analytical type, and Library and Internet resources have been used to collect information and data. According to the available findings, it can be said that: The Japanese director Isao Takahata used pictures related to some of the traditional elements in traditional paintings and illustrations, as well as popular beliefs in his native Japan, to make the Tale of Princess Kaguya anime. And uses them explicitly and implicitly as Gerard Genette puts it in his definition of intertextuality. And uses traditional concepts in the form of modern pictures in the field of anime To influence the domestic and foreign audiences and introduce the traditional concepts unique to their country to them. These concepts can be found in areas such as the type of clothing and makeup, the personality of Princess Kaguya, lifestyle, and the field of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation of traditional elements
  • Japanese visual tradition
  • visual modern requirements
  • anime
  • Princess kaguya
فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلن، گراهام (1397)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
ابطحی، سمیه (1392)، بررسی تأثیر گرافیک بر طراحی شخصیت انیمیشن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
احمدی، بابک (1380)، ساختار و تأویل متن، تهران: نشرمرکز.
اشتری، شیرین (1396)، رابطه انسان مدرن و صنعت در آثار هایائو میازاکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه هنر.
اکبرلو، منوچهر (1384)، اقتباس ادبی برای سینمای کودک و نوجوان، تهران: نشر بنیاد سینمایی فارابی.
پاشایی، ع. (1384)، طبیعت در هنرژاپنی، با اشاره به مفهوم غربی آن، کتاب ماه هنر، شماره 83، صص 64-82.
جونز، پام (1394)، مدیریت عملکرد، ترجمه محمدرضا فرشیدنژاد، تهران: آدینه.
جهازی، ناهید (1390)، شیوه تبدیل افسانه به انیمیشن، فرهنگ مردم ایران، شماره 24، صص 33-48.
چارلز، جنسن (1398)، تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی، ترجمه بتی آواکیان، تهران: سمت.
خیریه، راشین (1386)، مطالعه ای بر تصویرسازی انیمیشن با تأکید بر تصویرسازی کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
عبدی خانی، فاطمه و همکاران (1398)، تأثیر سینما و اسطوره ژاپن بر انیمه ناروتو، مطالعات فرهنگ و هنرآسیا، شماره 1، صص 197-221. 
نامور   مطلق، بهمن (1386)، ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن ها، نشریه شناخت، شماره 56، صص 83-98.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Aston. (1981), W.G, (Shinto), Encyclopaedia of Religion & Ethics, by James Hastings, Edinberg, Newyork.
Frederick Victor Dickens. (Paper back, 2018), The Old Bamboo-Hewer’s Story (Taketori Monogatari): The Earliest of the Japanese Romances, Written in the Tenth Century. (Classic Reprint).
Grajdian Maria. (2003), Transcendental Predictability On Beauty Loss and Rememberance in Anime Movie, Nagasaki University.
Kisala, R. (2001), Religion and social crisis in Japan: Understanding Japanese society through the Aum affair. Palgrave.
Laufey Magnúsdóttir. (2015), Beauty Standards in Japanese Society through the Ages, University of Iceland. School of Humanities Japanese Language and Culture.
Lüscher, M. (1971), The Luscher color test. Simon and Schuster.
Ofra Goldstein. (2000), Kimono and the Construction of Gendered and Cultural Identities. Tel Aviv University.
Thomas Jolyon Baraka. (2012), Drawing on Tradition, Manga, Anime and Religion in contemporary Japan, University of Hawaii press, Honolulu.
Yoshida Kaori. (1998), Beyond the boarder, The debut of japan animation, in the west, A.M, thesis.Univercity of Calgary, Alberta.
فهرست منابع الکترونیکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
URL 1: http://www.pintrest.jp, (access date: 2021/8/3)##
URL 2:   http://www.the-history-girls.blogspot.com,   (access date: 2021/8/3)##
URL 3: http://www.pinterest.com, (access date: 2021/8/3)##
URL 4: http://www.freshideen.com, (access date: 2021/8/3)##
URL 5: http://www. Filmondodishioren.wordpress.com, (access date: 2021/8/3)##