بس‌گانگیِ رنگ در آثار نقاشی پساامپرسیونیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

پساامپرسیونیسم در نقاشی، مجموعه آثاری است که در دو دهه‌ی پایانی قرن نوزدهم در اروپا پدید آمدند و با اینکه هیچ‌گاه هنرمندان آن یک گروه رسمی را تشکیل ندادند، آثار ایشان در پی جبران ضعف‌ها و کاستی‌های امپرسیونیسم بود. مسأله تحقیق حاضر بر بس‌گانگی یا بیشینگیِ تنوع رنگ از تمامی طیف‌ها و گردآمدن همه‌ی آنها در یک تابلو نقاشیِ پساامپرسیونیسم تأکید دارد. بس‌گانگی در این تحقیق، از مفاهیمی است که از فیلسوف فرانسوی ژیل دلوز وام گرفته شده و روشی است برای توضیح تکثرات پدیدآمده در موجودات جهان به طوری که این گردهم‌آیی، راه‌های نوینی را در برابر طبیعت می‌گشاید. هدف این تحقیق توصیف چگونگی پدیدآمدن بس‌گانگی رنگ در پساامپرسیونیسم می‌باشد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که بس‌گانگی رنگ بر کدام بخش‌ها و حوزه‌های نقاشی اثر می‌گذارد و نتایج آن چیست؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، شیوه تجزیه وتحلیل آثار کیفی و روش گردآوردی داده‌ها براساس مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد. نتیجه این که بس‌گانگی رنگ، علاوه بر تأثیر در حوزه‌ی بیان، پاسخی وحدت‌گرایانه به تقابل‌های دوگانه‌ی تاریخی هنر نقاشی غرب است و پساامپرسیونیسم، به مدد نیروی بس‌گانه‌ی رنگ این تقابلات را به وحدت می‌رساند. بس‌گانگیِ رنگ حاصل به‌کارگیری ماشین‌های بیانی‌ای می‌باشد که با نقطه، خط، لکه و سطح کار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiplicity of color in the post-impressionism paintings

نویسندگان [English]

  • Nariman Mortaz Hejri 1
  • Farzaneh Farrokhfar 2
1 Master of art research, Department of Art Research, Faculty of Art, University of Neyshabur, Iran
2 Assistant Professor of Art Reseach, Faculty of Art. University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

 In painting, Post-impressionism consists of a collection of works which appeared in the two last decades of 19th century in Europe. Although these artists never formed an official group, the purpose of their work was to amend impressionism's shortcomings. The most important quality that is observed in post-impressionist paintings which this research notes, is the abundance of variety of color spectrums gathered into a single painting. Multiplicity in this research, is an idea loaned from French philosopher Gilles Deleuze and is a method to describe the plurality of all beings and to demonstrate the new ways of an ever-evolving nature. This research tries to describe how the multiplicity of color appears in post-impressionism and answers the question of how multiplicity of color has influenced different domains of expression in the art of painting and what the results are. The multiplicity of color is an unitarianist answer to the historical dualities of Europe painting such as "art & nature" or "objectivity & mentality", and post-impressionism through that makes these contrasts to unity. The multiplicity of color makes "expression" the main purpose of painting and sets it in contrast of pure "representation". For this we analysed paintings of artists from the last two decades of 19th century who mainly worked in France, specifically George Surat, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin and Paul Cezanne. This research concludes that form and color in paintings of Cezanne and Von Gogh, surface and perspective in Surat's works, and aesthetics and personal impression of nature in Gauguin's works reach unity. Therefore one of the other reasons of using multiplicity of color in post-impressionism was filling the historical gap between artist and the universe in impressionism and the requirement of creating balance and unity between historical dualities of European's painting and the domains of its effects include the orders of form, color, aesthetics and surface and perspective. This research also concluded that extracting of figure from figurative order and rediscovery of portrait in paintings of Von Gogh and Gauguin and extraction of nature's figure in Cezanne's works are the results of multiplicity of color in the field of expression in post-impressionism. Finally we concluded that multiplicity of color in post-impressionism paintings is the result of utilizing the expression machines, such as dot-color machine in Surat's paintings, line-color in Von Gogh's paintings, stain-color in Cezanne's paintings and surface-color in Gauguin's paintings .These machines take the nature as the entrance and convert it to dot, line, stain and surface and the factor of their connections is the color modulation plan which the expression machine works on it and merge its functions with each other. The modulation plan is a non-transcendental field which based on it the machines can connect to each other by the multiple directions and create bigger machines and wider surfaces. The relations on modulation plan that lead to connecting machines together are the familiarity relationships, contradiction and complementary. The method of research is descriptive-analytical, the method of analysis is qualitative and method of data gathering is library research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilles Deleuze
  • 19th century painting
  • post-impressionism
  • multiplicity of color
فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمدی ملکی، رحمان (1379)، «درآیینه خویشتن: نگاهی به اتوپرتره چند نقاش»، نشریه هنرهای تجسمی، شماره 10، صص 141-126.
اسپینوزا، باروخ (1398)، اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
برزین، محسن (1364)، «نگرشی بر سبک نئوامپرسیونیسم: بر پهنه ی سبز و آبی و بنفش»، فصلنامه هنر، بهار و تابستان، شماره 8، صص 88-107.
پاکباز، رویین (1369)، در جست وجوی زبان نو، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.
پاکباز، رویین (1395)، دایره المعارف هنر، چاپ پانزدهم، تهران: فرهنگ معاصر.
دلوز، ژیل؛ گتاری، فلیکس (1393)، فلسفه چیست؟، ترجمه محمدرضا آخوندزاده، چاپ اول، تهران: نشر نی.
دلوز، ژیل. (1393)، یک زندگی، ترجمه پیمان غلامی و ایمان گنجی، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.
دلوز، ژیل (1394)، برگسونیسم، ترجمه زهره اکسیری و پیمان غلامی، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزبهان.
دلوز، ژیل (1395)، فرانسیس بیکن: منطق احساس، ترجمه بابک سلیمی زاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات روزبهان.
دلوز، ژیل؛ گاتاری، فلیکس (1397)، کافکا: به سوی ادبیات اقلیت، ترجمه حسین نمکین، چاپ دوم، تهران: نشربیدگل.
دورانت، ویل      (1388)، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
سزان، پل؛ نوایی، مینا (1380)، «نامه های پل سزان به امیل برنار»، نشریه مطالعات هنرهای تجسمی، شهریور، شماره 12، صص 20-23.
سید     حسینی، رضا (1394)، مکتب‌های ادبی (جلد دوم)، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات نگاه.
شایگان‌فر، نادر؛ ضیاشهابی، پرویز (1390)، «تلقی پدیدارشناسانه‌ی مرلوپونتی از نقاشی های سزان»، نشریه شناخت، پاییز و زمستان، شماره 65، 68-86.
شایگان‌فر، نادر (1397)، تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلوپونتی، چاپ اول، تهران: هرمس.
غلامی، طاهره (1392)، «سزان و مرلوپونتی»، نشریه کیمیای هنر،‌‌ بهار، شماره 6، صص 51-62.
گامبریج، ارنست (1388)، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین،‌‌ چاپ ششم، تهران: نشر نی.
گاردنر، هلن (1384)، هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، چاپ ششم، تهران: انتشارات آگاه.
لینتن، نوربرت (1388)، هنر مدرن، ترجمه علی رامین، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
نبئی، مینا (1385)، «رویکرد مرلوپونتی به هنر نقاشی سزان با تکیه بر مقاله‌ی “Cezanne’s Doubt, Maurice Merleau-Ponty”»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران.
وارن اسمیت، دنیل؛ پروتوی، جان (1394)، ژیل دلوز: دانشنامه فلسفی استنفورد، ترجمه سید محمدجواد سیدی، تهران: نشر ققنوس.
همپشایر، استورات (1345)، عصر خرد، ترجمه احمد سعادت نژاد، تهران: امیرکبیر.

فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Brettell, Richard R. (1999), Modern art, 1851-1929: capitalism and representation, New York: Oxford University Press.
Deleuze, Gilles. (1994), Difference and Repetition, New York: Columbia University Press.
Merleau-Ponty, Maurice.(1993), Cezanne’s Doubt, the Merlaeu-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting, translated by Michael B. Smith. IL: Northwestern University Press.
Parr, Adrian. (2005), The Deleuze Dictionary, Edinburgh: Edinburgh University Press. 
فهرست منابع اینترنتی    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
URL  1: Musée d’Orsay (https://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=2401) (2021/07/01)##
URL 2: Norton Simon Museum (https://www.nortonsimon.org/art/detail/M.1968.32) (2021/15/02)##
URL 3: Van Gogh Museum (https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0225V1962) (2021/15/02)##
URL 4: Courtauld Museum (https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionism-post-impressionism/paul-cezanne-mount-sainte-victoire-with-a-large-pine) (2021/01/03)##
URL 5: Washington National Gallery of Art (https://www.nga.gov/collection/art-object-page.93044.html) (2021/27/6)##
URL 6: New York Metropolitan Museum (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436535) (2021/27/6)##
URL 7: Art Institute of Washington (https://www.artic.edu/artworks/27992/a-sunday-on-la-grande-jatte-1884) (2021/27/6)##