تحلیل نشانه‌شناسی تایپوگرافی متحرک در یادگیری دیداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

چکیده

«تایپوگرافی متحرک» یا «فن بیان با متن متحرک» یکی از شاخه‌های ارتباط تصویری است که با ادغام‌کردن متن و حرکت، ویژگی‌های شخصیتی و احساسی و معنایی متن را انتقال می‌دهد و در نهایت توجه بیننده را با هدفی خاص دست‌کاری‌ می‌کند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی ساختارمند، با رویکرد نشانه‌شناسانه به تایپوگرافی متحرک در نظام یادگیری دیداری می‌پردازد و به روش توصیفی‌- تحلیلی، داده‌ها را با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی گردآوری و تحلیل می‌کند. این مقاله با دسته‌بندی خصوصیات تایپوگرافی حرکتی در قالب‌های گوناگون و نیز با بررسی راهکارهای ایجاد محتوای متحرک در یادگیری دیداری2، به پرسش: «تایپوگرافی متحرک با چه کیفیاتی حافظۀ بصری را در یادگیری دیداری ارتقاء می‌دهد؟» می‌پردازد. در راستای پاسخ به این پرسش، با مطالعۀ پیشینه‌های پژوهشی در ارتباط با «حرکت و بیان و معناپردازی مبتنی بر ادراک و تفکر بصری» که در مقالات و کتاب‌های نویسندگان ایرانی و خارجی نگاشته شده است، به این نتیجه خواهد رسید که تایپوگرافی متحرک با حضور پتانسیل‌های زمانی، فضایی، حرکتی و نیز نشانه‌های بیانی مبتنی بر مدل‌های ذهنی معنادار در ایجاد محتوای یادگیری متحرک، می‌تواند در درک بهتر و ارتباط با موضوع مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiological Analysis of Kinetic Typography in Visual Learning

نویسنده [English]

  • masoumeh ahmadi
Graduate Master in Visual Communications, Faculty of Arts, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

“Kinetic Typography”, or what is also known as the “technique of oration using kinetic text”, is a branch of Visual Communications wherein, by integrating text and motion, it communicates the personal, emotional, and semantic characteris tics of the text, and in the end, manipulates the attention of the viewer with a specific intent. The emergence of Kinetic Typography in the early twentieth century as a powerful tool in visual communications set the s tage for scientific and experimental s tudies about the effectiveness of this communication medium on information transfer processes. The result of these s tudies, along with the technological challenges of the new age, lead to the emergence of a discourse which deems focusing merely on readability and attractiveness of various characters insufficient, and seeks to unders tand the qualities and potentials of Kinetic Typography as a communication medium in information processing and also in its ability to conjugate and express a message. Aiming to achieve a s tructured model, this s tudy focuses on Kinetic Typography in the visual learning sys tem with a Semiological approach, and gathers and analyzes data using a descriptive-analytic method, utilizing library and internet resources. By categorizing the characteris tics of Kinetic Typography in different forms and media, and also by analyzing methods of creating visual content in visual learning, this s tudy focuses on the ques tion: “By what characteris tics does Kinetic Typography improve visual memory in visual learning?”. In answering this ques tion, through s tudying exis ting Iranian and international scholarly literature on “Kinesis, expression, and creation of meaning based on visual thought and cognition”, the s tudy comes to the conclusion that Kinetic Typography can be effective in better unders tanding and relating to subject matters by the merit of its bringing spatial, temporal, and kinetic potentials, as well as expressive signs based on meaningful cognitive models, to the creation of kinetic learning materials. Kinetic Font, which is an attribute of novel outlooks towards text, makes possible a unique interaction experience with more effective and efficient potential for communication, more expressiveness, and attractiveness, compared with traditional approaches to text. Motion technology and its potentials create an attractive playing field to show the Semiological changes of Typography. It also creates a suitable vessel for the creation and presentation of kinetic Typography’s abilities in this novel media atmosphere which will, in the end, lead to the effective exchange of information and knowledge. Additionally, with (1) the presence of reader in the role of viewer, (2) involvement of the audience in the context and formal relations of the text via variety in Kinetic Typography’s behavior, and (3) with the improvement of the process of reading and comprehension and aiding the interpretation of a new layer of text as a way for transporting the audience from one thought to another in an axis of time, it increases the text’s comprehension time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetic Typography
  • Semiotics
  • Visual Learning
  • Visual Perception
فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمیرچیلو، هدی؛ سجودی، فرزان (1390)، تحلیل نشانه شناختی تایپوگرافی فارسی. تهران: کتاب ماه هنر، بهار(152)، صص 90-101.
سجودی، فرزان (1382)، نشانه شناسی کاربردی، تهران: قصه.
سوسور، فردینان دو (1382)، دوره ی زبان شناسی عمومی، ترجمه:کوروش صفوی، تهران: هرمس.
طاهری، صدرالدین (1396)، نشانه شناسی کهن الگوها در هنر ایران باستان و سرزمین های همجوار، تهران: شورآفرین.
طیبی شیوا، حسن (1378)، حروف نگاری و امکانات   حروف   در  طراحی   گرافیک، تهران: دانشکدۀ هنر.
عابدینی، رضا (1378)، جهت اطلاع (خبرنامۀ مشترک انجمن صنفی و شرکت تعاونی طراحان گرافیک ایران)، 9.
نجومیان، امیرعلی (1386)، مقالات هم اندیشی های   بارت  و  دریدا، تهران: فرهنگستان  هنر جمهوری اسلامی ایران.
گاردنر، هوارد (1392)، هوش چندگانه گاردنر، ترجمه:  حمیدرضا بلوچ، تهران: آسمان نیلگون.
فهرست منابع لاتین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Barnes, Spencer. R. (2016), S tudies in the Efficacy of Motion Graphics: The Effects of Complex Animation on the Exposition Offered by Motion Graphics, Animation:an Interdisciplinary Journal, 2, pp.146-168.
Bachfisher,Gerhard  & Robertson,Toni   &  Zmijewska, Agnieszka. (2006), Proceeings of the 10th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, pp. 595-600.
Dimovski,Vladimir & Puškarević Irma. (2017), Creative Approach to Visual Learning: The Use of Filmmaking Techniques and Rhetoric of Typography, Opus Et Educatio, 4(2),pp.1-14.
Forlizzi, Jodi & Lee, Johnny & Hudson, Scott. (2003),The kinedit Sys tem:Affective Message Using Dynamic Texts,  Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Sys tems, pp. 377-384.
Hos tetler, Soo.C. (2006), Integrating Typography and Motion in Visual Communication, Paper Presented at the IDMAa and IMS Conference, Miami.
Keller, Rudi. (1999), A Theory of Linquis tic Signs, Oxford University Press, UK.
Leeuwen,Theo Van & Djonov, Emilia. (2015), Notes towards A Semiotics of Kinetic Typography, Social   Semiotics, 25(2), pp. 244-253.
Matthews, W.J & Benjamin, Clear & Osborne, Clair. (2007), Memory for Moving and S tatic Images, Psychonomic Society, 14(5). pp. 989-993.
Park, Chan Ik & Lee,Ho Eun. (2013), Emotional Expression and Effective Communication on  Kinetic Typography, International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 7(12). pp. 393-400.