مطالعه ارتباط دوسویه شمایل ها و ساحت معنا در نگارة «مستی لاهوتی و ناسوتی» اثر سلطان محمد نقاش (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى تاریخ تطبیقى و تحلیلى هنر اسلامى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.6.3.47

چکیده

نگارة «مستی لاهوتی و ناسوتی»، مربوط به برگی از دیوان حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد نقاش، نگارگر مکتب تبریز صفوی، از نظر آفرینش فضایی عرفانی، نمادین و نمایشی و نیز جاذبه های تجسمی، یکی از نمونه های غنی از شمایل های تصویری به شمار می رود. پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و با گردآوری تصاویر و اطلاعات با مراجعه به منابع علمی معتبر در کتابخانه، نگارة یادشده را مورد تحلیل تصویری-معنایی قرار داده است. هدف از این پژوهش آن است که با رویکردی تاریخی و معناشناختی از شعر حافظ و نیز سیاق هنری سلطان محمّد، سعی در رمزگشایی از مفاهیم عرفانی و روایی مستتر در این نگاره، متأثّر از متن اصلی داشته باشد. پرسش بنیادین پژوهش عبارت است از: «چه مفاهیم حکمی، عرفانی، تغزّلی و اساطیری در پس روابط میان شمایل ها و فضای تجسّمی حاکم بر نگاره حکم‌فرماست؟» پیشینه های پژوهشی در رابطه با زندگی حافظ و نیز معناپردازی و سبک شناسی غزلیات او و همچنین تاریخ نگارگری مکتب ترکمانان و تبریز صفوی و شیوة نقاشی سلطان محمّد نقاش، که در مقالات و کتاب‌های نویسندگان ایرانی و خارجی نگاشته شده، به‌عنوان منابع پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجة حاصل آنکه شیوة اغراق آمیز و طنزآلود سلطان محمّد در ترسیم شمایل ها با جهان بینی رندانة حافظ منطبق بوده و همچنین تقسیم بندی نگاره به سه ساحت مشخّص از پایین به بالا و در نظرگیری شمایل های متناسب با هر یک، با دیدگاه تفکیکی عرفانی مبنی بر ساحت های سه گانة ناسوت، ملکوت و لاهوت تناسب دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Two-way Communication of Icons and the Field of Meaning in the Painting "Masti Lahouti and Nasuti" by Sultan Mohammad Naghash ……. Research Paper

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Taheri Ghomi
Ph.D. S tudent in Comparative and Analytical His tory of Islamic Art, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The range of theoretical sciences related to visual arts in the present age based on historical achievements, ranging from the Renaissance scientific studies to a wide range of philosophical and aesthetic theories, which has broadened from the Enlightenment age and has encompassed a variety of theses, antitheses and synthesis, has been growing to the present day. Meanwhile, interdisciplinary studies, as well as theories that eliminate the boundaries between theoretical and artistic foundations and try to somehow unify them, are more welcomed by the art historians, art-lovers and artists than the other methods. Among these studies is Iconography which is the combination of art historians, mythologists, and semiotics’ findings, and because of it, it is more scientific and easier to interpret and understand works of art on the basis of the historical and cultural context of the creation time. Iconological study, as one of the most effective ways of analyzing and criticizing the works of visual arts, has become a universal and applied method in discovering the meanings and concepts involved in these works and has been used as a targeted and promising strategy for researchers. Paying attention to the cultural, social, historical and artistic backgrounds in relation to the time and place of the creation of works of art, has led this interpretive approach to an objective direction and even beyond that, it exceeds the artist's mental intentions. Today, Iconology serves as an instrumental tool for explaining and interpreting the works of Iranian painting and helping the audience as a reliable way of decoding and perceiving images.
The consistency of the stages of iconology with the visual and ideological structure of Iranian painting offers a powerful opportunity for researchers in the field of Iranian-Islamic art to utilize it based on the contemporary and relevant needs of the research and culture of society. Also, by relying on the rich and meaningful Iranian literature which is the source for many of the original paintings of this land, as well as the semantic analysis and decoding of literary works related to the themes of the images, it is possible to pave the way for the iconological analysis and interpretation of these works. The present study has been conducted with the focus on the "Masti Lahuti va Nasuti ", by Sultan Mohammad Naghash, belonging to the Divan Hafiz of Sam Mirza. Due to its conceptual and mythological atmosphere, this work has many possibilities for the study of the iconography. This image, depicted in the Shah Tahmasb Safavid era in the tenth century AH, is an admirable portrayal of a unique way of translating a poem from Hafez. This paper will try to answer the following question from an icological perspective: “What phylosophical, mystical, lyrical, and mythological concepts are behind the relationships between icons and the visual atmosphere governing the image?” The present study is of a theoretical type, using descriptive-analytical method and using library resources, the above-mentioned painting has been analyzed and a two-way relationship between form and content has been established to discover the meanings beyond the visual structure of the painting. As a result, the painter, by distinguishing three areas of the image, and by being influenced by the text of the poem has depicted the semantic structure derived from the Nasuti, Lahut, and Jebroot, and has utilized the icons and visual symbols associated with each of these areas.
The purpose of this research is to achieve a model and system of communication between the concepts and ideas hidden in the heart of the painting and assess the quality and quantity of the painter's being influenced by the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • icon
  • Iranian painting
  • Sultan Mohammad
  • Divan Hafez
آژند، یعقوب (1384). سیمای سلطان محمّد نقاش، تهران: فرهنگستان هنر.#
آذرسینا، مهدی (1371). شیوة کمانچه‌نوازی، تهران: سروش.#
استعلامی، محمد (1382). درس حافظ : نقد و شرح غزل‌های خواجه شمس الدین محمد حافظ، تهران: سخن.#
بیانی، مهدی (1363). احوال و آثار خوشنویسان، تهران: علمی.#
پیراوی ونک، مرضیه (1390). «تحلیل معناشناختی واژة آیکُن»، مجلة علمی پژوهشی متافیزیک، دورة جدید، سال سوم، شمارة 11 و 12.#
خرمشاهی، بهاءالدین (1372). حافظ‌نامه، تهران: علمی و فرهنگی - سروش.#
دهخدا، علی اکبر (1361). لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.#
رهنورد، زهرا (1392). تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری، تهران: سمت.#
عمید، حسن (1337). فرهنگ عمید، تهران: ابن سینا.#
کورکیان، ا.م و سیکر، ژ.پ (1391). باغ‌های خیال، ترجمه: پرویز مرزبان، تهران: فرزان روز.#
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403 ه). بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء.#
معین، محمّد (1384). فرهنگ فارسی معین، به اهتمام: عزیزالله علیزاده و محمود نامنی، تهران: نامن.#
Panofsky, Erwin (2009), Iconography and Iconology; An Introduction to the study of Renaissence Art, In the Art of Art history, Preziosi,D,second edition, Oxford University Press Inc, New York.#