مطالعه عناصر شکار در دوره ساسانی با تأکید بر ظروف سیمین و صحنه شکارگاه طاق بستان(نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معمارى دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.6.3.15

چکیده

موضوع شکار به روش‌های گوناگون در بیشتر آثار و در تمامی ادوار تاریخی بروز یافته و تنها، مفهوم آن است که به واسطه زمان تغییر یافته است. این مفهوم در دوره ساسانی فراتر از شکار صرف است. از دوران ساسانی بخش قابل توجهی از ظروف سیمین باقی مانده است. از آنجایی که هنر ساسانی عمدتاً درباری و نمایانگر شکوه ایزدیِ پادشاهان ساسانی است، بنابراین اغلب آثار، دربردارندة موضوعاتی مرتبط با پادشاه و از جمله شکار شاهانه است. بطوری‌که صحنه های شکار در اغلب آثار هنری این دوره از جمله ظروف سیمین و نقش‌برجسته‌ها نیز به نمایش درآمده است‌. از مهمترین این نقش‌برجسته‌ها صحنه شکارگاه طاق‌بستان می‌باشد سوال این است که: چه ارتباطی بین ظروف سیمین با صحنه شکار شاهی و نقش برجسته شکارگاه طاق بستان به لحاظ عناصر صحنه و ترکیب بندی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ، به شیوه توصیفی – تطبیقی، به بررسی تعداد  شش ظرف سیمین با مضمون شکار و مقایسه‌ عناصر شکار بین آنها و صحنه شکارگاه طاق‌بستان پرداخته شده است. با مقایسه آنها می توان گفت که این عناصر تقریباً در تمام آثار مشترک‌اند.در طاق‌بستان صحنه شکار برگرفته از ترکیب‌بندی‌هایی مشابه است، با این تفاوت که عناصر مکمل صحنه زیادتر و هم‌زمانی نیز در آن دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on hunting elements in the Sassanid era Case study: silver plates and the hunting scene of Taq-e Bostan ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Alireza Taheri Taheri 1
  • Shabnam Sepidnameh 2
1 1Professor of Art His tory, Faculty of Arts and Architecture, University of Sis tan and Baluches tan
2 M.A. in Art Research, Faculty ofArts and Architecture, University of Sis tan and Baluches tan, zahedan
چکیده [English]

According to human history, it is obvious that age of hunting is as long as life of human. The existence of human until today depends on hunting. Hunting was not only an act for human first acquires but also it made human to grow his abilities. Subject of hunting, in different ways, with all the handmade object of human since the most developed of them, is shown in whole history. And just the meaning of it changes during passes of time. The concept of hunting in Sassanid era, as last period glories of culture of Iran before Islam remained lots of noticeable Golden and Jasmine monuments. Which these monument could be account as the most meaningful of Iran’s culture. Because, generally, Sassanid art is symbol of glories of Iran’s kings so the Golden and Jasmine monuments which remained from this period contain subjects and concepts that related to the king, especially king’s hunting. The concept of hunting in all of the art’s monuments from this period is clear. One of them is inscription, Taq-e Bostan inscription is one of the most important ones. This inscription declares the importance of this matter. The subject of hunting has manifested in various ways in the most human constructs, even the most evolved of them, in all historical periods, and the only meaning is that it has changed over time. In the Sassanid period, this concept takes on a concept beyond hunting. Since the Sassanid era, a significant part of the golden and silver works has been remembered. Since Sassanid art is mainly courtly and represents the divine glory of the Sassanid kings, most of the gold and silver artifacts left over from this period covering the themes related to the king, including royal hunting. So the theme of hunting is reflected in all the artworks of this period, including the high-reliefs. One of the most important high –reliefs is the hunting ground scene of Taq-e Bostan. The purpose of this article is to compare the hunting elements between Sassanid artworks, especially Sassanid silverware, and the scene of the hunting grounds of Taq-e Bostan, in a descriptive-comparative manner and by examining seven cases of silverware with the theme of hunting. There is no difference of opinion between the motifs of Sassanid silverware and the decorations created on the hunting scenes in Taq-e Bostan. It seems these elements to be common almost in all artworks. In the Taq-e Bostan, the hunting scene is derived from similar combinations, with this difference that the elements of the scene are more and simultaneous. The examples of these common features and elements are, as the case may be: the king, the characteristics of the riders' figures, the royal horse, the characteristics of combination of the riders, and the general composition of figures, realism in iconography, weapons, drawing common hunting animals, special perspective, symbolic concepts, precise description of scenes and characters, narration, emphasis on the power and invincibility of kings, attention to detail and the existence of dynamism in the scenes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hunting
  • Royal hunting
  • Sassanid art
  • Taq-e Bostan
  • Silverwares
احمدی پیام، رضوان، مرداد 1388، سیر تحول و تطور شکار در هنر ایران، کتاب ماه هنر، صص102-107.
باقری حسن کیاده، معصومه و رضائی، مسعود، بهار 1391، جایگاه شکار در نزد هخامنشیان، مجله مطالعات ایرانی، شماره بیست و یکم، صص27-42.
پاکباز، رویین، 1385، نقاشی ایرانی، نشر زرین و سیمین، تهران.
پرادا، ادیت، 1357، هنر ایران باستان (تمدن‌های پیش از اسلام)، ترجمه یوسف مجید ‌زاده، بی‌نا، تهران.
پوپ، آرتور، اکرمن، فیلیس، 1387، سیری در هنر ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد 2، چاپ نخست، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
پوپ، آرتور، 1384، شاهکارهای هنر ایران، ترجمة پرویز ناتل خانلری، علمی و فرهنگی، تهران.
تبریزی، محمدرضا، 1384، خاقانی و خرابه های طاق کسری، بهمن، شماره 23، صص 34-47.
حاتم، غلامعلی و بیرق دار راحله، بهار 1393، بررسی نمادین صخره سنگ های طاق بستان، فصلنامه علمی – پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه، سال هشتم، شماره هجدهم، صص 25-38.
خزائی، محمد و صفدریان شکیبا، بهار و تابستان 1386، بررسی سیر تحول آرایه های تزیینی هنر ایران در دوران باستان: از مادها تا آخر ساسانی، دو فصلنامه مدرس هنر، دوره 2، شماره 1، صص38-48.
زرین کوب، عبدالحسین، 1390، تاریخ مردم ایران(ایران قبل از اسلام)، جلد1، چاپ دوازدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
شیپمان، کلاوس، 1384، مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه کیکاوس جهانداری، چاپ اول، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران.
فرید نژاد، شروین، 1382، مبانی تصویرسازی هنر هخامنشی، پایان نامه ی کارشناسی رشته نقاشی، دانشکده ی هنرهای زیبا، صص148-154.
کخ، هایدماری، 1377، از زبان داریوش، ترجمه پرویز رجبی، چاپ چهارم، نشر کارنگ، تهران.
گانتر، سی، جت، پل، 1383، فلز کاری ایران در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی، ترجمة شهرام حیدرآبادیان، نشر گنجینه هنر، تهران.
گیرشمن، رمان، ۱۳۵۰، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمة بهرام فره‌وشی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
محبی، حمیدرضا، پاییز 1384، نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23، صص87-96.
محمدی، محمد، 1374، فرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، چاپ چهارم، توس، تهران.
ورمازرن، مارتن، 1372، آیین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، تهران.
یسن زاده، حمید و موسوی کوهپر سید مهدی و افهمی رضا، بهار 1392، مطالعه و اصول ترکیب بندی در بشقاب های شکار ساسانی، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 18، شماره 1، صص25-32.
هینلز، جان، 1385، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، نشر بهار، تهران.
Harper, p.o (1981), Silver Vessels Of The Sasanian, Period: Vol.1 Royal Imager, Metropolitan Museum Of Art, New York.
www.lacma.org