مطالعه د گرد یسی بیان تخیل د ر پرد ه خوانی براساس آراء ژیلبر د وران (مطالعه مورد ی: تصویر بهشت و جهنم) (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسى ارشد، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

2 مدیرگروه سینما، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

3 استادیارگروه نقاشى، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

DOI:10.29252/rahpooyesoore.7.3.17

چکیده

نقاشی قهوه خانه ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه های نقاشی عامیانه ایران، ارتباط تنگاتنگی با هنر عامیانه نقالی و پرد ه خوانی د ارد ، د رونمایه مفهومی هرد وی این هنرها پیرامون مسالة خیر و شر و همچنین روایت و به تصویرکشید ن بهشت و جهنم است. این پژوهش با هد ف شناخت نحوه ارتباط مفهومی میان ساختار روایت پرد ه خوان و نقاشی قهوه خانه ای به بیان تطبیقی د گرد یسی تخیل د ر د و حوزة نقاشی و نمایش می پرد ازد . د ر این راستا ضمن تحلیل عناصر تصویری یکی از آثار نقاشی قهوه خانه ای و استناد  به روایت های پرد ه خوانان معروف، از آراء ژیلبر د وران د ر ارتباط با منظومه روزانه و شبانه استفاد ه شد ه تا به مسالة اصلی مقاله یعنی چگونگی د گرد یسی تخیل مابین نقاشی و کنش نمایشی د ر پرد ه خوانی پرد اخته شود . طبق نظر د وران علاوه برنتایج منجر به تصویر که تخیل را شکل می د هند ، فرآیند  تخیل از لحظه د ریافت ابژه تا زمان شکل گیری د ر ذهن آغاز می شود ، محاکاتی شد ن روایت پرد ه توسط نیروی نمایشگر به مد د  کنش انسانی آن را از محد ود ه ناخود آگاه منظومة روزانة تخیل به منظومة شبانة که خود آگاه است می رساند . نتیجه حاصل مشاهد ه پویایی تخیل د ر نزد  مخاطب به‌واسطه اجرا، د گرد یسی منظومه ها از روزانه به شبانه د ر سه نوع روایت و د رنهایت مشاهد ة تأثیرگذارتر بود ن منظومة شبانه نسبت به روزانه د ر پرد ه خوانی بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A S tudy of the Transformation of Expression of Imagination in Pardeh-Khani Based on the Opinions of Gilbert Durand (Case S tudy: Image of Heaven and Hell) ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • homa ghasempoor 1
  • Ramtin Shahbazi 2
  • Mohammad Moeinaldini 3
1 Mas ter of Art Research, Faculty of Art, Soore University
2 Head of Cinema Department, Faculty of Art, Soore University
3 Assis tant Professor of Painting Department, Faculty of Art, Soore University
چکیده [English]

Coffee-house painting is one of the mos t important branches of Iranian folk painting which is mainly identified with the s tories of Karbala despite its martial and lyrical themes. The s tructure of coffee-house paintings is in harmony with the theme of the s tories they depict. In other words, the coffee-house painting are not a partial representation of an external object, but are generally recognized as portraits that  depict various scenes of a given event by creating some sort of link between different events which have taken place at different times and places. In more concrete words, the painter depicts their favorite themes without regard to time, place, realism, or the rules and principles of perspective. These paintings are closely linked to another type of folk art, namely narrative and picture narration. The conceptual themes of these arts are about good and evil, as well as the narrative and depiction of heaven and hell. Accordingly, this s tudy aims to unders tand the conceptual relationship between the s tructure of picture narrator’s narrative and coffee-house painting and to compare the transformation of imagination in two areas of painting and drama. The s tudy seems to give rise to the manifes tation of a fresh look at the arts of performance and painting together. In this regard, by collecting information in a documentary manner and using a descriptive-analytical approach, while analyzing the visual elements of one of the works of coffee-house painting and, accordingly, citing the narratives of famous picture narrators, the research uses Gilbert Durand’s views regarding the nightly constellation of imagination and daily constellation of imagination  to address the central issue of the paper which is the transformation of imagination between painting and dramatic action in picture narration. The inclination of Durand towards Eas tern Islamic mys ticism and her interes t in myth led to formulation of the hypothesis that there may be similarities between her view and picture narration. According to Durand, in addition to the results leading to the image which forms the imagination, the process of imagination begins from the moment of receiving the object to its formation in the mind. The act of narrating the picture narrative by displayer transmits it, with the help of human action, from the unconscious scope of the imagination diurnal regime to the imagination nocturnal regime which is conscious. That is, due to being performed in the presence of audience, picture narration is much more effective and influential. The result was obtained by the observation of the audience’s dynamic imagination through performance, the transformation of the regimes from diurnal to nocturnal in three types of picture narration and, finally, the observation of the nocturnal regime effectiveness compared to diurnal regime in picture narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • Gilbert Durand
  •  Picture Narration
  • Nocturnal and Diurnal Regimes
  • Coffee-house painting
اخگر، مجید (1391)، فانی و باقی: د رآمد ی انتقاد ی بر مطالعه نقاشی ایرانی. تهران: انتشارات حرفه هنرمند .
ارد لان، حمید رضا(1386)، مرشد ان پرد ه‌خوان ایران: د فترهای 1 الی 30. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
افلاطون(1380)، جمهور.ترجمه: محمد حسین لطفی و رضا کاویانی. تهران: انتشارات خوارزمی.
چند لر، د انیل(1394)، مبانی نشانه‌شناسی. ترجمه: مهد ی پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر.
حید ری، ملیحه(1395)، بررسی تخیل د ر آثار رضا عباسی بر اساس روش ژیلبر د وران. مجلة پژوهش د ر هنر و علوم انسانی د انشگاه هنر و معماری کاشان، شماره 4، (صص 12-1).
د وران، ژیلبر(1398)، تخیل نماد ین. ترجمه: نعمت ‌اللهی. تهران: انتشارات حکمت کلمه.
رحمانی، نجیبه و صفرعلی شعبانی خطیب(1395)، بررسی جایگاه خیال و اسطوره د ر نقاشی قهوه خانه ای. پژوهشکد ه نظر تهران، باغ نظر، صص 32-19.
سعید ی، مریم، امیرحسین ماحوزی، شهین اوجاق علی زاد ه(١٣٩٤)، تخیل شیر د ر رزم فرد وسی‌ و بزم‌ نظامی(د استان بهرام گور د ر شاهنامه‌ و هفت‌پیکر). پژوهش نامۀ‌ اد ب‌ حماسی‌، سال یازد هم، شـمارة ٢٠‌، صص 90-73.
شاند ز،  جی(1384)، از کهن‌الگوشناسی تا نشانه‌شناسی. منصور احمد ی(ویراستار). ترجمه کیومرث پارسای. مقالات اولین  هم‌اند یشی تخیل هنری ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
شاند ز، ژرار(1386)، انسان‌شناسی تخیل و نشانه‌شناسی تنشی:   رویکرد  ترکیبی. ترجمه: بهمن نامور مطلق. پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 3، صص 139-120.
شهبازی، رامتین و محمد  هاشمی(1390)، بررسی تأثیر هنر نقاشی بر گونه نمایشی پرد ه خوانی، کتاب مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی نمایش های آئینی-  سنتی. صص 265-253.
عباسی، علی(1390)، ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر د وران: کارکرد  و روش‌شناسی تخیل. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کرامت، نسیم و حسین فقیهی(1397)، از خیال عرفان تا تخیل ژیلبر د وران. د و فصلنامه علمی پژوهشی اد بیات عرفانی د انشگاه الزهرا، سال 10، شماره 18، صص32-7.
کربن، هانری(1373)، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه سید  جواد  طباطبایی، انجمن ایرانشناسی فرانسه چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.
کربن، هانری(1395)، تخیل خلاق د ر عرفان ابن عربی، ترجمه: انشاالله رحمتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جامی.
نجومیان،  امیرعلی(1384)، واسازی تخیل هنری رمانتیک، مجموعه مقالات اولین هم اند یشی تخیل هنری، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
هالیول، ستیون(1388)، پژوهشی د رباره فن شعر ارسطو، ترجمه: مهد ی نصراله زاد ه، چاپ اول، تهران: انتشارات مینوی خرد .
منابع لاتین
Durand, Gilbrrt. (1999). The anthropological s tructures of the imaginary, 11 eme Edi. Brisbane: This translation© Boombana Publications.
منابع تصویری
ارد لان، حمید رضا(1386)، مرشد ان پرد ه‌خوان ایران: د فترهای 1 الی 30(چاپ اول). تهران: فرهنگستان هنر.
جباری راد ، حمید (1391)، مجموعه تصاویر آثار پیشگامان نقاشی قهوه خانه ای.(DVD). تهران.