تحلیل انتقاد ی گفتمان مسلط بر صورتگری حضرت پیامبر(ص) د ر مکتب ایلخانی (نوع مقاله: پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى تاریخ تطبیقى و تحلیلى هنر اسلامى، دانشگاه هنر تهران، ایران

2 .دانشیار تاریخ تطبیقى و تحلیلى هنر اسلامى، دانشگاه هنر تهران، ایران

3 استادیار دانشکده هنر و علوم انسانى، دانشگاه شهرکرد، ایران

DOI:10.29252/rahpooyesoore.7.3.29

چکیده

یکی از نخستین کتاب‌هایی که پس از اسلام آغازگر تحولاتی د ر هنر نگارگری ایران بود  و پس از قرن‌ها به‌صورتگری حضرت پیامبر(ص)پرد اخت، کتاب جامع التواریخ اثر خواجه رشید الد ین فضل‌الله همد انی بود  که د ربرد ارند ه نگاره‌هایی با موضوع زند گانی و توصیف پیامبر اسلام(ص) است. لذا پژوهش حاضر د ر پی پاسخ به این پرسش شکل گرفت که چگونه مقوله تصویرگری پیامبر(ص) که تا پیش از این مقوله‌ای نارایج و حتی انجام آن نزد یک به احتیاط بود ، د ر گفتمان حاکم د وره ایلخانی به امری طبیعی بد ل شد ؟ پاسخ‌د هی به این پرسش با استفاد ه از روش تحلیل انتقاد ی گفتمان فرکلاف میسر شد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت ایلخانی با پذیرش برخی ارزش‌های ایرانی، یعنی اسلام و تشیع و با کنار هم‌نشانی آن با برخی ارزش‌های مغولی، پیش‌متن‌هایی از د و تمد ن ایرانی- اسلامی و مغولی را برگرفته و د ر یک گفتمان بیناتمد نی، آثاری بینامتنی را خلق کرد ند  که هم از جانب شهروند  ایرانی مسلمان قابل‌پذیرش بود  و هم سیطره مغولان بر این سرزمین را امری طبیعی جلوه می‌د اد . به‌عنوان مثال د ر نمونه مطالعاتی این پژوهش با انتخاب موضوعی تاریخی از د وره اسلامی و هم‌نشانی آن با برخی ارزش‌های مغولی، مطلوب خود  را به شیوه‌ای بصری به منصه ی ظهور رساند ه‌اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Dominant Discourse on the Portrayal of the Prophet (PBUH) in the Ilkhani Period ……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabi 1
  • Davoud Ranjbaran 2
  • Afsaneh Ghani 3
1 PhD S tudent of Comparative and Analytical His tory of Islamic Art, Tehran University of Art, Iran
2 Associate Professor of Comparative and Analytical His tory of Islamic Art, Tehran University of Art, Iran
3 Assis tant Professor of the Faculty of Arts and Humanities Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Book of “Jame al-Tavarikh” by Khajeh Rashid al-Din Fazlullah Hamedani  is one of the firs t books after Islam that s tarted to revolute Iranian painting to draw holy Prophet (Mohammad), after centuries. This book contains paintings on the subject of life and description of the Prophet and was written his torically at an important point in the his tory of Iran and the cultural and social influences that Iranian society went through in this period can be seen in its picters. In this book, several drawings are dedicated to the portrayal of the Prophet of Islam , which a glance on it, it comes to mind how the subject of illus trating of the Prophet (PBUH), which was previously  unusual and even done cautiously, became normal in the Ilkhan’s ruling discourse? The data required for this research were obtained by selecting a s tudy sample and observing and analyzing them in their components, and the information required for their analysis was gathered by library s tudies. The s tudy sample of this research is a picture from “Jame al-Tavarikh” by Khajeh Rashid al-Din Fazlullah Hameda that represented the s tory of the ascension of the holly Prophet. This image is one of the firs t works in the Iranian painting tradition with the subject of Ascension. Its s tyle of illus trating was the firs t Tabriz s tyle or the Mongolian (Ilkhani) style and in its illus tration, various Chinese, Mongolian, Byzantine and Iranian elements have been used. Finally, the answer to the ques tion of this research was possible through sample analysis with the method of critical analysis of Fairclough discourse. This analysis was performed according to the mentioned method in three levels, which are described (with considering empirical, communicative and expressive values), interpretation and explanation (which examines three situational, ins titutional and social indicators effective on forming the art work). The results of this s tudy indicate that the Ilkhani government, by accepting some values ​​of Iran, namely Islam and Shi’ism, and along with its coexis tence with some Mongolian values, took texts from both Iranian-Islamic and Mongolian civilizations and used them in an inter civil discourse, inter textual texts ,They created an enter civilization that was acceptable both to the Iranian Muslim citizen and implicitly ins tilled in the Iranian citizens the values ​​of accepting the Mongols as the rulers of this land, and thus in categories such as the painting by choosing his torical subjects, especially his tory. Islam and its coexis tence with some Mongol values, is coming to the fore.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctity of Illus tration
  • Critical Analysis of Discourse
  • Tabriz S tyle
  • Jame al-Tavarikh
ابوالحسن تنهایی، حسین، راود راد ، اعظم، مرید ی، محمد رضا(1389)، تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد  هنری د ر جامعه نقاشی معاصر ایران، جامعه‌شناسی هنر و اد بیات، د وره 2، شماره 2، پاییز و زمستان، صفحه 40-7.
الحلی، ابن اد ریس(1410 ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد  2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المد رسین.
بیانی، شیرین(1375)، د ین و د ولت د ر ایران عهد  مغول، تهران: مرکز نشر د انشگاهی.
پاکباز، رویین(1380)، نقاشی ایرانی از د یرباز تا امروز، تهران: زرین و سیمین.
پرایس، کریستین(1364)، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه مسعود  رجب نیا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
زکی، محمد حسن(1366) چین و هنرهای اسلامی، ترجمه غلامرضا تهامی، تهران: فرهنگستان هنر.
طباطبایی، سید  محمد حسین(1379)، سنن النبی صلی‌الله علیه وآله: آد اب و سنن پیامبر (ص) - آد اب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام، ترجمه حسین استاد  ولی، تهران: پیام آزاد ی.
طوسی، محمد  بن حسن.(بی‌تا)، النهایة فی مجرد  الفقه و الفتاوی، بیروت: د ارالکتاب العربی.
عکاشه، ثروت(1380)، نگارگری اسلامی، ترجمه غلامرضا تهامی، تهران: حوزه هنری.
فرکلاف، نورمن(1379)، تحلیل انتقاد ی گفتمان، مترجمان فاطمه شایسته پیران، شعبان علی بهرام پور، رضا ذوق د ار مقد م، رامین کریمیان، پیروز ایزد ی، محمود  نیستانی، محمد جواد  غلامرضا کاشی، ویراستاران محمد  نبوی و مهران مهاجر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
قد یانی، عباس(بی‌تا)، تاریخ فرهنگ و تمد ن ایران د ر د وره مغول، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ مکتوب.
قربان نژاد ، پریسا(1387)، تصوف د ر آذربایجان عهد  مغول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
کونل، ارنست(1368)، هنر اسلامی، ترجمه هوشنگ طاهری، چاپ سوم، انتشارات توس.
کی نژاد ، محمد علی، بلالی اسکویی، آزیتا(1390)، بازآفرینی ربع رشید ی بر اساس متون تاریخی، تهران: فرهنگستان هنر.
نامور مطلق، بهمن(1395)، بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامد رنیسم، تهران: سخن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع لاتین
Blair, Sheila S. (1995), A Compendium of Chronicles: Rashid al- Din’s Illus trated His tory of the World,The Nasser D. Khalili collection of Islamic art,New York: Nour Foundation in association with Azimuth Editions and Oxford University Press.
Komaroff, Linda; Carboni, S tefano(2002), The Legacy of Genghis Khan. Courtly Art and Culture in Wes tern Asia, (1256 – 1353). New York: The Metropolitan Museum of Art.
Boyle, John. (1971), Rashid al-Din: The Firs t World His torian. Iran, 9, 19-26.
https://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/media/book/showBook/UoEsha~4~4~64742~103064