مطالعه تطبیقی ریخت شناسانه تنگ های شیشه ای ایران و مصر در سده های 6-3 ه.ق(نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، د انشکد ه هنرهای تجسمی، د انشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

2 استاد یار، د انشکد ه هنرهای تجسمی، د انشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تطبیق تنگ های شیشه ای ایران و مصر در سده های 6-3 هجری قمری است تا با رویکرد ریخت شناسانه به برخی از مهم ترین ویژگی های این آثار اشاره نماید. این رویکرد اولین بار در حوزه نقد ادبی مطرح شده و هم اکنون در حوزه های هنری کاربرد دارد که بر پایه آن بررسی و شناخت اجزای تشکیل دهنده این نوع شیشه ها از طریق مطالعه عناصر ثابت و متغیر تنگ ها و ارائه تصویر کلی از ریخت آثار جهت تدقیق و تطبیق میسر می گردد. مطالعه بر روی ریخت و فرم تنگ های شیشه ای ایران و مصر از سده های نامبرده رهیافتی در مطالعه هنر شیشه گری این دوران است. بدین منظور در جستجوی یافتن پاسخ این پرسش ها که عناصر فرمی ثابت و متغیر و رایج ترین نقوش تنگ های شیشه ای(زنگوله ای و گوشتکوبی شکل) سده های 6-3 هجری قمری ایران و مصر کدام است و «تنگ های شیشه ای ایران و مصر در سده های 6-3 ه.ق به لحاظ ریخت شناسی چه تفاوت ها و تشابه هایی دارند» به جمع آوری نمونه ها، طبقه بندی و بررسی آن ها اقدام شده است. این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی شکل گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که تنگ های شیشه ای هر دو سرزمین دارای عناصر ثابت مخزن و گردن بوده و تزیینات در دو بخش انتزاعی و شمایلی- انتزاعی قابل پیگیری است. علیرغم وجود تشابهاتی در ریخت تنگ های ایران و مصر که بیانگر تأثیر و تأثرات شیشه گری دو سرزمین است تفاوت هایی در عناصر متغیر شامل دهانه و تزیینات متنوع همچون تزیینات هندسی، غیرهندسی، نوشتاری و همینطور تزیینات گیاهی و حیوانی که کیفیت انتزاعی در آن ها مشهود است وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Morphological Study of the Glass Carafe of Iran and Egypt in the 3rd & 6th centuries AH……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Zamani Saad Abadi 1
  • Farnoush Shamili 2
1 Graduate Master in Art Research, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Tabriz, East Azarbaijan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, East Azarbaijan, Iran.
چکیده [English]

Glassmaking is one of the oldest, most valuable and growing arts throughout history. It can be said the art of glass has developed in the Islamic period which has long been the manifestation of outstanding and unique glass works that show the level of interest, mastery and skill of glass artists in Iran and Egypt. With the advent of Islamic civilization, the glassmaking of Iran and Egypt reached its peak with its rich historical and artistic background. Iran and Egypt, among the pioneering lands of the art of glassmaking, have made a great contribution to its advancement in the Islamic era. This study is an attempt to identify and adjust the glass carafe of Iran and Egypt in the 3rd and 6th centuries BH based upon the morphological approach. Morphology literally means studying and recognizing shapes and faces. That is, the study of the components of an object and their relationship to each other and to the whole structure of that object. It is a term first used by Vladimir Propp. His emphasis was on analyzing an effect in terms of its components and believes the structure of an effect is made in terms of its constituent components and the relations of that component. This approach was first introduced in the field of literary criticism and is now applied in artistic fields where it is possible to examine and recognize the components of these types of glass and to give a general overview of the shapes of the works for further comparison. In all, morphology as one of the methods of artistic explanation is an approach that in most cases studies the constituent elements of the work and examines the general form and structure of the components, motifs and decorations. In other words, morphology is efficient in recognizing and determining fixed and variable elements of the work. Fixed elements are the ones that are constantly present in the work and do not change, but variable elements appear in different ways and cause diversity.
Studying the shapes and forms of glassworks of Iran and Egypt including the carafes is an approach to glassmaking art in this era. The samples are collected to answer these fundamental question that “What are the visual characteristics of glass carafe of Iran and Egypt in 3-6 AH centuries in terms of fixed (reservoir and neck) and variable (motifs and ornamental) elements” and “What are the differences and similarities in their shapes?” This research is based on library studies in a descriptive-analytic manner. The results showed that the glass carafes of both countries have structural similarities such as reservoir and neck elements, and the decorations can be traced in two abstract and semi-abstract parts. Despite the similarities in the morphology of the Iranian and Egyptian carafes, which illustrate the effects of glassing in these two countries, there are some differences in the varied elements including craters and various ornaments such as geometrical, non-geometrical, textual as well as plant and animal decorations in which abstract quality is noted.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Glass of Iran & Egypt
  • Glass Carafes
  • Onosma & Masher Glass Carafe
  • form & Design
بویل، جی. آ(1379)، تاریخ ایران گمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان. ترجمه حسن انوشه. جلد 5. تهران: امیر کبیر.
پارسا، سید احمد و صلواتی، لاله(۱۳۸۹)، «ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه نصرالله منشی». بوستان ادب دانشگاه شیراز. سال دوم(4)، ۷۷-۴۷.
پراپ، ولادیمیر(۱۳۸۶)، ریخت شناسی قصه های پریان. ترجمه فریدون بدرهای. چاپ دوم. تهران: توس.
پوپ، آرتر آپم(1390)، سیری در هنر ایران؛ پیوست ها و تعلیقات جلد 11. تهران: علمی و فرهنگی.
حاتم، غلامعلی(1388)، هنر و تمدن اسلامی 2. تهران: دانشگاه پیام نور.
خدیش، پگاه(۱۳۹۱)، ریخت شناسی افسانه های جادویی ایرانی. چاپ دوم. تهران: علمی و فرهنگی.
دیماند، موریس(1383)، راهنمای صنایع اسلامی. ترجمه عبداله فریار. چاپ سوم. تهران: علمی و فرهنگی.
رفاعی، انور(1390)، تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی. ترجمه عبدالرحیم قنوات. چاپ چهارم. مشهد: جهاد دانشگاهی.
عطار زاده، عبدالکریم(1396)، مجموعه هنر در تمدن اسلامی. تهران: سمت.
علام، نعمت اسماعیل(1386)، هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی. ترجمه عباسعلی تفضلی. چاپ دوم. مشهد: به نشر.
علی اکبرزاده کرد مهینی، هلن(۱۳۷۳)، شیشه مجموعه مرز بازرگان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
فریه،ر.دبلیو(1374)، هنرهای ایران. ترجمه پرویز مرزبان. تهران: فروزان.
گلداشتاین، سیدنی ام(۱۳۸۷)، کارهای شیشه؛ مجموعه هنرهای اسلامی گردآوری ناصر خلیلی. جلد 10. تهران: کارنگ.
نصری اشرفی، جهانگیر(1388)، تاریخ هنر ایران. تهران: آرون.
منابع لاتین
Carboni, Stefano & David Whitehouse. (2001). Glass of the Sultans. Newyork: The Metropolitan.-
Carboni, Stefano. (2001). Glass from Islamic Lands. UK: Thames & Hudson.-
Kroger,Jens. Nishapur Glass of the Early Islamic Period. New York: The Metropolitan Museum of Art.
Ricke, Helmut. (2002). Glass Art Reflecting the Centuries. New York: Dusseldorf.-
Tait, Hugh.(1991). Five Thousand Years of Glass. New York: The Trustees of the British- Museum.