تحولات ساختاری و تبیین دغدغه های اجتماعی ایران در نگارگری دهه های 80 و 90 شمسی( نوع مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د انشیار د انشکد ه هنر، د انشگاه سوره، تهران، ایران.

2 د انش آموخته کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی، د انشکد ه هنر، د انشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

نگارگری به‌عنوان بخشی از سنت تصویرگری ایران، همواره بیانگر ویژگی های فرهنگی، ارزش های اجتماعی و دغدغه های دوران خود بوده است. به همین منظور در این پژوهش محقق بر آن است تا با واکاوی مؤلفه های نگارگری در دوران حاضر از نظر ساختاری به تحلیل ویژگی بیانگری این هنر توسط نگارگران فعّال و استادان صاحبنام بپردازد. شیوه ی گردآوری داده ها در این پژوهشِ بنیادی(تجربی و نظری)، براساس مطالعه اسنادی، مرورِ منابع معتبر تاریخی و متکّی بریافته های میدانی به روش مصاحبه ی عمیق با  تعدادی از سرآمدان این هنر طی د هه های1380و1390 هجری شمسی بوده است. ماهیت توصیفی- تحلیلی این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش اساسی را در پی داشت که؛ مهم‌ترین وجه تمایز نگاره های معاصر(دهه های80 و90) نسبت به نمونه های مکاتب قدیم به لحاظ ساختار اجرایی چیست؟ و همچنین، رسالت نگارگران معاصر، در بیان دغدغه و ویژگی های فرهنگی- اجتماعی زمانه ی خود، چگونه در آثار آنان نمود یافته است؟ درنهایت، مهم‌ترین نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت چشمگیری در شخصیت پردازی، ساخت‌وساز بیشتر و رنگ آمیزیِ متنوع تر نسبت به گذشته را بیان داشته و تنوع در مضمون آثارِ نگارگرانِ دوره ی معاصر، نشان از نوعی تلفیق میان نگاه فرا واقع گرایانه با شیوه ی طبیعت گرایانه دارد. این در حالی است که برخی از نگارگران جوان و مستعد در دوران معاصر، موفّقیت چشمگیری به لحاظ انعکاس رویدادها و اتفاقات روز اجتماعی در این قاب تصویری از خود نشان داده و به نظر می رسد نگارگری معاصر ارتباط بیشتری را با مخاطب عام ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural developments and Explanation of Iranian social concerns in Iranian Miniatures during 1990 and 2000 decades……. Research Paper

نویسندگان [English]

  • Mehran Houshiar 1
  • Jaber Bozorgkhou 2
1 Associate Professor, Handicraft, Islamic Arts, Calligraphy and Miniature Painting Department, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran.
2 Graduate Master in Islamic Arts, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Contemporary Iranian painting, in terms of historical background and rich cultural background, has had significant influences from previous schools and works, and the continuation of this structural link is very important in preserving and surviving this cultural-artistic tradition. Valuable examples that have survived from different historical periods as a heritage of this art show the cultural and social characteristics of their time. So, in this research, efforts were made to find components of present miniature, in order to analyze structurally the expressing characteristic of this art and discovering social and cultural effects in outstanding works of active miniaturists and well-known masters. The method of data collection and analysis in this study is a combination of documentary study method with in-depth interview, with well-known masters of this art during 1990 and 2000 decades. Since the field findings are obtained in a way other than quantitative, so what the present study is in terms of what can be considered a qualitative research. For this purpose, the Delphi method will be used to organize and collect interviews and to obtain the views of contemporary artists and painters in order to be aware of the up-to-date components in their works and the importance and understanding of the social concerns of the time.. Many of the paintings created and depicted in this period, although they show the growth and excellence of Iranian painting, have changed in terms of historical criteria and adaptation to their predecessors and offer a different structure. Give. Nevertheless, preserving the identity and artistic originality of these works has proved their compliance with the formal criteria and technical frameworks of painting, showing the commitment and stability of contemporary artists in this field to the high status and spiritual value of this art. Many examples can be given as examples of this claim from the works of modern painters, veterans and professors.
However, a point to consider is the multiplicity of content and themes that have influenced contemporary painters and their thought and vision to create works much different than in the centuries-old history of this art. I have witnessed it. Thus, it can be concluded that despite the valuable experiences and examples and success of contemporary painters in creating unique works throughout the history of Iranian painting, we may not easily and accurately be able to determine a specific pattern and structure such as components. Which we know in the old schools of painting, to introduce in the evaluation of painting today. The most important results will be impressive difference in face making, stippling and hatching, tools utilization and different coloring than past, also the variety of theme and subject in contemporary works shows a kind of integration between abstract and naturalistic point of view. However, some present miniaturists have outstanding success for reflection of daily social events in their works, so it seems that the contemporary miniature has more communication with general audience and is not limited to special social class.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Arts
  • Miniature
  • Artistic Authenticity
  • Neo_miniature
  • Contemporary Art
منابع فارسی
ابوالقاسم فردوسی(1389)، زال و سیمرغ، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران.
افتخاری، سید محمود(1381)، نگارگری ایران دوره معاصر(1300-1350ش) زرین و سیمین؛ تهران.
آغداشلو، آیدین(1394)، مقدمه ای بر نقاشی قاجار، در جستجوی زمان نو، گردآوری؛ ایمان افسریان، تهران؛ حرفه هنرمند.
پاکباز، رویین(1378)، دائره‌المعارف هنر، تهران؛ فرهنگ معاصر.
پاکباز، رویین(1369)، در جستجوی زبان نو، تهران؛ انتشارات  نگاه.
پاکباز، رویین(1384)، نقاشی ایران؛ از دیرباز تا امروز، تهران؛. زرین و سیمین،
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید(1397)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران؛ نگاه دانش.
دلزنده، سیامک(1394)، تحولات تصویری ایران، تهران؛ نشر نظر.
دوسالانه ملی نگارگری ایران (1393)، تهران، یساولی.
دو ونیو، ژان(1379)، جامعه شناسی هنر، ترجمه؛ مهدی سحابی، تهران؛ نشر مرکز.
شاهکارهای نگارگری ایران(1384)، موزه هنرهای معاصر. تهران.
کشمیرشکن، حمید(1393)، هنر معاصر ایران، تهران؛ نشر نظر.ناصری پور، محمد(1395)، آفرین بر قلمت ای بهزاد، سروش، تهران.
ناصری فرد، محمد(1388)، سنگ‌نگاره های ایران– نمادهای اندیشه نگار، خمین؛ ناصری فرد.
نقیب‌السادات، سید رضا و جوادی، محمدعباس(1390)، روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 37، 70-77.
منابع الکترونیکی و فضای مجازی:
azizihonar.com
artibition.net
tasnimnews.com
image.tebyan.net
aras.ir
uk.ac.ir/show@ghaemi.ehsan