کلیدواژه‌ها = پیکرنگاری انسان
مطالعة تطبیقی پیکرنگاری انسان در سه نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجری

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 49-63

10.22034/ra.2023.556512.1232

سید علی‌اصغر ربانی؛ سعید خودداری نائینی