نویسنده = محمد خزایی
معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 73-84

10.22034/ra.2022.539175.1105

مرجان صلواتی؛ محمد اکوان؛ پرناز گودرزپروری؛ محمد خزایی