نقش گرافیک محیطی و چیدمان معماری بر روند درمان کودکان بستری در بیمارستان های کودکان از دریچه چشم کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

عدم توجه به گرافیک محیطی و چیدمان معماری ضعیف فضاهای درمانی کودکان از جمله علل مهم اضطراب و مشکلات رفتاری کودکان بستری می باشد، بنابراین توجه به این مقوله می تواند موجب کاهش اضطراب کودکان و تسریع روند درمانی کودکان شود. با توجه به عدم توجه به این مسأله در بیمارستان های کودکان کشور، این پژوهش با هدف ارائه راه کارهای علمی و عملی در مقوله گرافیک محیطی و چیدمان معماری برای ارتقاء کیفیت فضاهای درمانی مختص کودکان انجام شد. روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع مشارکتی می باشد. هم چنین فرآیند پژوهش از نوع کیفی، مقطعی و استقرائی می باشد. در این پژوهش نیازهای کودکان در فضاهای درمانی از دریچه چشم کودکان دیده می شود. به همین منظور از 70 کودک با سن 7-12 سال (35 کودک با سابقه بستری و 35 کودک بدون سابقه بستری) خواسته شد تا با کشیدن نقاشی و نیز استفاده از بازی استاندارد فضای مطلوب خود را برای بیمارستان کودکان را به تصویر بکشند. با تجزیه وتحلیل نقاشی ها و بازی استاندارد توسط روانشناس متبحر کودکان و نرم افزار Atlas.Ti 9.1.3.0، مشخص شد کودکان توجه زیادی به فضای اطراف داشته و سعی می کنند این فضا را به محیطی امن و آشنا (مانند خانه یا مدرسه) تبدیل نمایند. بنابراین برای تسریع روند درمان کودکان بستری باید فضاهای درمانی کودکان را از طریق استفاده از گرافیک محیطی و چیدمان معماری به شکل فضاهای آشنا و امن درآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Graphics and Architectural Layout on the Treatment Process of Children Hospitalized in Pediatric Hospitals in Tehran from Children’s Point of View

نویسندگان [English]

  • Laleh Khodakhah Jeddi 1
  • Vahid Ghobadian 2
  • Vahid Shali Amini 3
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Statement of Problem: Lack of attention to environmental graphics and poor architectural layout of pediatric treatment spaces are among the important causes of incidence and exacerbation of anxiety and behavioral problems in hospitalized children, which can lead to difficulties in treatment process and adaptation and acceptance of treatment modalities and serious problems in communicating with medical staffs; so paying attention to the correct principles of environmental graphics elements and architectural layout parameters can reduce anxiety in hospitalized children and facilitate and accelerate the treatment process of hospitalized children in pediatric hospitals.
Objective: The most important goal of researchers is to change the perspective of architects and designers and graphists on environmental graphic parameters and architectural layout elements and provide scientific and practical solutions to improve the quality of medical spaces for children. In this way health care system can improve and present better care to costumers, especially children and this will lead to better and sooner treatment outcomes that finally reduces cost for patients and health ministry.
Methodology: In this research, we have tried to see the needs of children in treatment spaces through the children’s point of view. For this purpose, 70 Children were selected by simple randomization method and then divided in 2 groups: first group had history of hospitalization and second group do not have any history of that. We asked children to draw their desired space and also using standard game to design their favorite hospital. Field of study were pediatric hospitals of Tehran and after implantation of excluding criteria, only Mofid hospital and Baqiyatallah hospital were selected. The research was done between
Findings: By analyzing the data obtained from drawings and standard game by a skilled child psychologist and Atlas.ti 9.1.3.0 software, it was found that children pay a lot of attention to the surrounding space and try to make this space a safe and secure environment that is familiar for them (such as home or school).
Conclusion: From this research, it can be concluded that in order to accelerate the process of treatment of hospitalized children, pediatric treatment spaces should be transformed into familiar and safe spaces through the use of environmental graphics and architectural layout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Graphics
  • Architectural Layout
  • Children's Hospital
  • Tehran