اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

کامران افشار مهاجر

پژوهش هنر استاد، عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشگاه هنر

www.art.ac.ir
afsharart.ac.ir
02166759381

عفت السادات افضل طوسی

هنر و طراحی دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
afzaltousialzahra.ac.ir
02185692525

اسماعیل بنی اردلان

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

www.art.ac.ir
bani.ardalanart.ac.ir
02166722478

غلامعلی حاتم

پژوهش هنر استاد دانشگاه سوره (بازنشسته دانشگاه هنر)

www.art.ac.ir
qol.hatamiauctb.ac.ir
02166378947

امیدعلی مسعودی

علوم ارتباطات دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
oamasoodiyahoo.com
02166378947

اشرف السادات موسوی لر

پژوهش هنر استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
a.mousavilaralzahra.ac.ir
02188035801

مهران هوشیار

صنایع دستی دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
02166378947

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان

www.usb.ac.ir
hosseinabadiarts.usb.ac.ir
054-31136483

بهزاد سلیمانی

مطالعات عالی هنر دانشیار ، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی صنعتی

staff.alzahra.ac.ir/soleimani
b.soleimanialzahra.ac.ir
02188035801

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir
abbaskbrikashanu.ac.ir
03155912547

عبدالکریم عطارزاده

دانشیارگروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

attarzadeh92yahoo.com

ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir
koleiniiust.ac.ir
02177240467

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir
artaheriarts.usb.ac.ir
054 -33447433

مدیر داخلی

مهدی فلاحی تکان تپه

روانشناسی مدیر داخلی نشریه

www.soore.ac.ir
fallahittgmail.com
02166378947

مدیر نشریه

زهرا عسلی

تصویرسازی- فلسفه هنر مدیر اجرایی

www.soore.ac.ir
asalisoore.ac.ir

طراح جلد

کامران شریفی

گرافیک و عکاسی مدیر گروه عکاسی، دانشکده هنر ، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
kamransharifihotmail.com
02166378947