دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی الگوهای برساخت طراحی ملّی در مواجهه با طراحی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2022.545842.1161

یعقوب آژند؛ میثم خداشناس


مطالعه و ارزیابی چگونگی کاربست عناصر تصویری، بصری و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.1971444.1266

زینب کریمی بابااحمدی؛ خشایار قاضی زاده


فهمِ عناصر غریب وش در متن اثر هنری (نمونه ی موردی عنصر صندلی در عکس های درباریِ قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.557461.1231

محمد حسن پور


بررسی طراحی فرهنگ محور با نظریه بازنمایی استوارت هال: نمونه موردی هویت بخشی بسته بندی صنایع دستی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.562984.1257

سمیرا اشعری؛ احد شاه حسینی


اسطورۀ پنهان در نقد هنر و ادبیات با روش‌شناسی ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.1989638.1305

شیما خشخاشی؛ مصطفى گودرزى؛ بهمن نامورمطلق