دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی الگوهای برساخت طراحی ملّی در مواجهه با طراحی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2022.545842.1161

یعقوب آژند؛ میثم خداشناس


مطالعه و ارزیابی چگونگی کاربست عناصر تصویری، بصری و طراحی در دیونگاری های محمد سیاه قلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ra.2023.1971444.1266

زینب کریمی بابااحمدی؛ خشایار قاضی زاده


فهمِ عناصر غریب وش در متن اثر هنری (نمونه ی موردی عنصر صندلی در عکس های درباریِ قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.557461.1231

محمد حسن پور


بررسی طراحی فرهنگ محور با نظریه بازنمایی استوارت هال: نمونه موردی هویت بخشی بسته بندی صنایع دستی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.562984.1257

سمیرا اشعری؛ احد شاه حسینی


اسطورۀ پنهان در نقد هنر و ادبیات با روش‌شناسی ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.22034/ra.2023.1989638.1305

شیما خشخاشی؛ مصطفى گودرزى؛ بهمن نامورمطلق


تحلیل سیرت فریدون و تجلی آن در« نگاره فریدون برای آزمودن خصایل پسران به هیأت اژدها در می آید» با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسانه- میرچا الیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ra.2023.553584.1212

آذر باقری؛ سید محمود حسینی ده میری؛ سید رحمان مرتضوی


کارکرد کنشی (عملی) محصولاتِ طراحی صنعتی در فرآیندهای ساخت و تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ra.2023.562892.1255

یاسمن حاجیان فروشانی؛ احد حسن پور؛ بهزاد سلیمانی


تحلیل نشانه شناختی نقاشی داوری نهایی (رستاخیز) کلیسای وانک با تکیه بر آرا پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ra.2023.1971333.1262

پژمان دادخواه؛ نازنین معظمی گودرزی


تحلیل گرافیک رابط کاربـری در اپلیکیشـن فرهنگ و هنر گوگل بر اساس مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ra.2023.1990908.1314

سعیده شیخلر؛ سمیه رمضان ماهی