دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی الگوهای برساخت طراحی ملّی در مواجهه با طراحی جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2022.545842.1161

یعقوب آژند؛ میثم خداشناس


تحلیل گرافیک رابط کاربـری در اپلیکیشـن فرهنگ و هنر گوگل بر اساس مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/ra.2023.1990908.1314

سعیده شیخلر؛ سمیه رمضان ماهی


بررسی تطبیقی عناصر غیر دایجتیک در عکس‌های سینمایی محسن راستانی و مری الن مارک با رویکرد تحلیل رمزگان بلاغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/ra.2023.2011876.1399

امین علی کردی؛ محسن مراثی


مطالعه‌ی تطبیقی قلم‌های برگرفته از خط نسخِ ایرانی (مطالعه‌ی موردی: حریر، ویژه، میزان و آهنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.559480.1242

حامد بقال بهتاش؛ محسن مراثی


واکاوی اصول ادراک بصری در کوفی تزئینی با تاکید بر اصل شکل و زمینه، تداوم و سرنوشت مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.1971186.1261

صفیه حاتمی؛ شهریار َشکرپور


بررسی نگاره‌های ورقه و گلشاه: یک تحلیل جامعه‌شناختی و تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.1973466.1277

ذکرالله محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ ستاره غفاری بیجار


تحلیل ویژگی‌های صوری و محتوایی نقاشی دوره‌های کاماکورا و آشیکاگا؛ با تأکید بر آموزه‌های بودیسم و ذن بودیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2023.1988850.1297

محدثه حقانی حصاری؛ جواد امین خندقی


مطالعه تحلیلی مولفه های رویکرد اجتماعی-انتقادی در نقاشی دهه 90 ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.2001039.1336

سمیرا رویان؛ مرضیه یارعلی


نمادشناسی تطبیقی نقش و مفهوم عقرب در تمدن‌های باستانی ایران و مصر: جانور موذی یا الوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2023.2003836.1354

نهضت سادات صفاری؛ هاشم حسینی


بررسی و تطبیق تزیینات سردرِ برج های مدوّر مراغه و سه گنبد ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.2005430.1365

بهاره تقوی نژاد؛ صدیقه میرصالحیان


لذت زیباشناختی در عکس‌های دردناک جنگی: تحلیلی براساس نظریۀ عاطفۀ زیباشناختی جروم استالنیتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.2009804.1390

مهدیه السادات سجادیان


بازتاب الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل در تصویرسازی مانگا وان پیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.2018626.1423

شکیبا مرادی ملایری فر؛ زهرا عسلی


عوامل تبیین اسطوره عکس بر مبنای بیش متنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22034/ra.2024.2011749.1396

کامران شریفی