کلیدواژه‌ها = تزیینات گروتسک
واکاوی مفهوم «گروتسک» در ادبیات و نقاشی (دورۀ رنسانس)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 27-37

10.22034/ra.2021.532473.1061

علیرضا طاهری؛ مهرداد کشتی آرا