کلیدواژه‌ها = ذهن
بررسی نقش تفکرطراحی بین ذهن و پیچیدگی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 75-84

10.22034/ra.2021.527575.1038

طوفان شریفی؛ بهزاد سلیمانی