کلیدواژه‌ها = نقد هنر و ادبیات
اسطورۀ پنهان در نقد هنر و ادبیات با روش‌شناسی ژیلبر دوران

دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 29-38

10.22034/ra.2023.1989638.1305

شیما فهیما؛ مصطفى گودرزى؛ بهمن نامورمطلق