کلیدواژه‌ها = نگارگری
سپهر نشانه‌ای نگارگری ایرانی در دوران پهلوی اول براساس نظریه یوری لوتمان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 67-76

10.22034/ra.2023.557269.1230

ثمر توفیقی؛ محمد معین الدینی؛ رامتین شهبازی


مطالعة تطبیقی پیکرنگاری انسان در سه نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجری

دوره 5، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 49-63

10.22034/ra.2023.556512.1232

سید علی‌اصغر ربانی؛ سعید خودداری نائینی


نسبت عالم مثال با نگارگری ایرانی در خوانشی نو از نگاره بارگاه «کیومرث»

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-58

10.22034/ra.2021.532660.1063

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی