نویسنده = بهزاد سلیمانی
کارکرد کنشی (عملی) محصولات در فرآیندهای طراحی صنعتی

دوره 6، شماره 3، آبان 1402، صفحه 103-113

10.22034/ra.2023.562892.1255

یاسمن حاجیان فروشانی؛ احد حسن پور؛ بهزاد سلیمانی


بررسی نقش تفکرطراحی بین ذهن و پیچیدگی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 75-84

10.22034/ra.2021.527575.1038

طوفان شریفی؛ بهزاد سلیمانی