نویسنده = فیروزه نواب اکبر
مطالعه موضوع ­نقاشی ­های ­دیواری کاخ کنوسوس (نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 71-82

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.5.2.71

فیروزه نواب اکبر؛ بهمن فیروزمندى شیره جینى؛ کمال الدین نیکنامی


مطالعه ویژگی نقاشی‌های دیواری  تمدن  اژه ای(مینوسی، میسنی)(نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-13

http://dx.doi.org/10.29252/rahpooyesoore.3.2.5

فیروزه نواب اکبر؛ بهمن فیروزمندى شیره جینى؛ کمال الدین نیکنامی