نویسنده = حسن بلخاری قهی
نسبت عالم مثال با نگارگری ایرانی در خوانشی نو از نگاره بارگاه «کیومرث»

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-58

10.22034/ra.2021.532660.1063

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی