دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-98 

مقاله پژوهشی

پیش‌متن‌های میترایی در آثار هنری مسیحیت

صفحه 5-14

10.22034/ra.2021.244946

زهرا باقرزاده آتش چی؛ مهدی محمدزاده


خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

صفحه 15-22

10.22034/ra.2021.244945

حسام حسن زاده؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول

صفحه 59-71

10.22034/ra.2021.244944

ندا سادات ملکوتی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ بدری حکیمیان؛ فرهاد باباجمالی