دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل مضمون‌شناسانه‌ی نقاشی معاصر افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-648 فروردین 2

10.22034/ra.2021.525042.1015

رضا رفیعی راد؛ مهدی محمدزاده؛ محمد رضا مریدی