کلیدواژه‌ها = نگارگری
جایگاه تقابل در شعر و نگاره های عاشقانه ی خمسه ی تهماسبی با تکیه بر نظریه ی ترامتنیت ژرار ژنت ( مطالعه ی موردی نگاره ی شیرین در چشمه سار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22034/ra.2022.548393.1184

مسعود کاظمی؛ خشایار قاضی زاده؛ رضا حسینی


مطالعۀ تطبیقی پیکرنگاری انسان در سه نسخه از صورالکواکب قرن نهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/ra.2023.556512.1232

سید علی‌اصغر ربانی؛ سعید خودداری نائینی


نسبت عالم مثال با نگارگری ایرانی در خوانشی نو از نگاره بارگاه «کیومرث»

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 49-58

10.22034/ra.2021.532660.1063

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی